رینگ HTN

مشخصات رینگ:

۱۵ اینچ

FORGED (فورج) ۳ تکه

طرح کربن به روش هیدروگرافیک

جا پیچ ۱۰۴

عرض رینگ:   جلو ۱۰اینچ//عقب۱۲ اینچ