پروژه ی CLK350

فعالیت های انجام شده:

طراحی و نصب کیت اگزوز

نصب بادی کیت AMG

نصب کلیپر های AMG

نصب چراغ عقب و جلویAMG

نصب رینگAMG

نصب Welcome Door

نصب قاب قرمز موتور