طراحی و ساخت کیت اگزوز با سراگزوزHKS روی Cerato

photo_2017-10-23_14-41-57

فعالیت های انجام شده:

-طراحی و ساخت کیت اگزوز دو لول

-نصب سر اگزوز HKS

-نصب حرارت گیر اگزوز