طراحی و ساخت کیت اگزوز با سراگزوزHKS روی Cerato

فعالیت های انجام شده:

-طراحی و ساخت کیت اگزوز دو لول

-نصب سر اگزوز HKS

-نصب حرارت گیر اگزوز