نصب دیفیوزرKelenersو سراگزوزWaldوجلو پنجره و بالM روی ۵۲۳i