نصب کیت اگزوز کامل Army Trix روی ۴۲۸i

BMW 428i

فعالیت های انجام شده:

-نصب کیت اگزوز کامل Army Trix

-نصب دیفیوز عقب

-نصب زیر سپر جلو