نصب کیت کامل Fsport با بال و زیر سپر هایWald روی is250