پروژه Mercedes Benz C200 2008

فعالیت ها و قطعه های تعویض شده در این پروژه:

-تعویض بادی کیت از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۲ شامل(سپر جلو-سپرعقب-رکاب ها-دی لایت جلو-دیفیوزر ۲ طرفه)

-نصب سر اگزوز های ۲لول مستطیلی AMG

-تعویض چراغ های عقب از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۲

-طراحی و نصب کیت اگزوز از تک لول یکطرفه به ۲ لول دوطرفه