پروژه Toyota GT86

نصب Fog Light-چراغ عقبBody Club-راهنما بغل-مه شکن جلو-بال عقب-کیت اگزوزFi Exhaust-هدرزHKS-آنتن کوسه ای-Remap ECU

فعالیت های انجام شده شامل:

-Fog Lightسپر جلو

-چراغ عقب Body Club

-کیت اگزوز Fi Exhaust

-بال عقب

-راهنمای جانبی روی سپر

-مه شکن های جلو

-آنتن کوسه ای

-Remap ECU

-هدرزHKS