کمربند Berger ساخت آلمان

موجود در رنگ های آبی ،قرمز و رنگ های سفارشی