پروژه Toyota FJ-Cruiser

-اجرای کاوربدنه ی مشکی ساتن برند.Hexis.
-واردات و نصب کیت اگزوز کت بک به همراه هدرز برند .AfePower. به همراه منبع برند.Borla.
-واردات و نصب کیت مکش هوا.(intake). برند .AfePower.
-واردات و نصب چراغ جلو به همراه جلو پنجره طرح رنجرووری
-واردات و نصب چراغ عقب افترمارکت
-اجرای تریم داخلی به رنگ قرمز مشکی
-واردات و نصب کمک فنرهای آفرودی برند.OEM.
-نصب اسنورکل هواکش روی گلگلیر