نمونه کارها

آبان ۱۵, ۱۳۹۶
ساخت کیت و نصب سر اگزوزHKS روی GT86
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم رو Genesis Coup
نصب کیت وکیوم روی Genesis Coup
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب آرم و زیرسپرهای عقب و جلو و رنگ کاسه چراغ Genesis
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
BMW X4
نصب بال عقب کربن روی BMW X4
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب دیفیوزرKelenersو سراگزوزWaldوجلو پنجره و بالM روی ۵۲۳i
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
اجرای کاور بدنه مات بر روی ۴۲۸i
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم و سر اگزوزM و بال روی ۴۲۸i
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم ۲ سمت ۳۲۸i
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب دیفیوزر کربن و سر اگزوز روی E250
نصب دیفیوزر و بال و سر اگزوز AMG روی C200