ECH2o پاک کننده بدون آب بدنه

یک پاک کننده وبراق کنندی بدون است.

با استفاده از ترکیبات هیبریدی (SIo2) و یک محلول چرب معدنی سازگار با محیط زیست، ECH2o  می تواند سطوح مخطلف بدنه خودرو را تمیز کرده و علاوه بر تمیزکردن سطح را با پوششی درخشان می پوشاند.

با ECH2o  می توان به میزان قابله توجهی سطوح کرم رنگ را تمیز ودرخشان کرد.

 

میزان درخشندگی *****

قدرت پاک کنندگی *****